گزیده های کوتاهی از تاریخ ایران

– اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری همیشگی را کورش بزرگ در ایران پایه گذاری کرد . – کمبوجبه فرزند کورش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی… ادامه مطلب